1. Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi

Bảng 1A: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của phương thức xét tuyển học sinh Giỏi đối với chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân Chất lượng caoĐiểm quy đổi xét tuyển theo ĐTB học lực năm lớp 10, 11, HK1-lớp 12

Chứng chỉ tiếng Anh
quốc tế

Giải thưởng kỳ thi chọn HSG THPT cấp Tỉnh/TP
Trường THPT
Chuyên/năng khiếuIELTS (Academic)
Lớp


ĐTB

học lực

ĐQĐ

Lớp 10

ĐQĐ

Lớp 11

ĐQĐ

HK1-Lớp 12


6.0 6.5 7.0 7.5 8(+)
Ba Nhì Nhất
10 11 12
Điểm quy đổi (ĐQĐ)
8.00 - 8.49 17 17 12
12 14 16 18 20
10 15 20
2 2 1

8.50 - 8.99 18 18 139.00 - 9.49 19 19 149.50 - 10.0 20 20 15Bảng 1B: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của phương thức xét tuyển học sinh Giỏi đối với chương trình Cử nhân tài năngĐiểm quy đổi xét tuyển theo ĐTB học lực năm lớp 10, 11, HK1-lớp 12 
Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 
Giải thưởng kỳ thi chọn HSG THPT cấp Tỉnh/TP 
Trường THPT Chuyên/năng khiếu 


ĐTB

học lực

ĐQĐ

Lớp 10

ĐQĐ

Lớp 11

ĐQĐ

HK1- Lớp 12


6.0
6.5
7.0
7.5
8(+)

Ba
Nhì
Nhất

10
11
12
Điểm quy đổi (ĐQĐ)

8.00 - 8.49
17
17
12

21
22
23
24
25

3
4
5

6
6

8.50 - 8.99
18
18
13
9.00 - 9.49
19
19
14
9.50 - 10.0
20
20
15
2. Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn

Bảng 2A: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn đối với chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân Chất lượng caoĐiểm quy đổi xét tuyển theo trung bình tổ hợp môn đăng ký năm lớp 10, 11 và HK1-lớp 12

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Giải thưởng kỳ thi chọn HSG THPT cấp Tỉnh/TP

Trường THPT
Chuyên/năng khiếuĐiểm trung bình tổ hợp môn

ĐQĐ

Lớp 10

ĐQĐ

Lớp 11

ĐQĐ

HK1- Lớp 12


IELTS (Academic)

Ba
Nhì
Nhất
Lớp6.0 6.5 7.0 7.5 8+

10 11 12
Điểm quy đổi (ĐQĐ)

6.50 - 6.99
14 14 9
12 14 16 18 20
10 15 20
2 2 1

7.00 - 7.49
15 15 107.50 - 7.99
16 16 118.00 - 8.49
17 17 128.50 - 8.99
18 18 139.00 - 9.49
19 19 149.50 - 10.00
20 20 15


- Không sử dụng tổ hợp D96, V00 trong Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn.

Bảng 2B: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn đối với chương trình Cử nhân tài năngĐiểm quy đổi xét tuyển theo trung bình tổ hợp môn đăng ký năm lớp 10, 11 và HK1-lớp 12

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Giải thưởng kỳ thi chọn HSG cấp Tỉnh/TP 
Trường THPT
Chuyên/năng khiếu
 


Điểm trung bình theo tổ hợp môn

ĐQĐ

Lớp 10

ĐQĐ

Lớp 11

ĐQĐ

HK1- Lớp 12IELTS (Academic) 

Ba
Nhì Nhất
Lớp 6.0
6.5 7.0 7.5 8+

10 11 12
Điểm quy đổi (ĐQĐ)

6.50 - 6.99
14 14 9
21 22 23 24 25
3 4 5
6 6 3

7.00 - 7.49
15 15 107.50 - 7.99
16 16 118.00 - 8.49
17 17 128.50 - 8.99
18 18 139.00 - 9.49
19 19 149.50 - 10.00
20 20 15Lưu ý chung:

- Điểm trung bình học lực, điểm trung bình theo tổ hợp môn được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

- Bảng 1A, 2A: Áp dụng chung cho Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh và Phân hiệu Vĩnh Long.

- Thí sinh xem thông tin chi tiết các Phương thức xét tuyển tại link: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/2437