- 700 suất học bổng tại TP.HCM

- 70 suất học bổng tại Phân hiệu Vĩnh Long

Học bổng tuyển sinh
Học bổng Số suất tại TP.HCM Số xuất tại PH Vĩnh Long Giá trị học bổng
Học bổng xuất sắc 50 05 Tương đương 1.5 học phí học kỳ đầu Khóa học
Học bổng toàn phần 150 15 Tương đương học phí học kỳ đầu Khóa học
Học bổng bán phần 350 35 Tương đương 1/2 học phí học kỳ đầu Khóa học
Học bổng hỗ trợ học tập
Học bổng toàn phần 50 05 Tương đương học phí học kỳ đầu Khóa học
Học bổng bán phần 100 10 Tương đương 1/2 học phí học kỳ đầu Khóa học