Ngành Bất động sản tại Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Một chương trình đại học linh hoạt, chú trọng tính chuyên nghiệp và thực tiễn.